Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие

Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів

Порівняйте записані парами слова. Визначте їхню будову. Чим цікаві ці слова з погляду словотворення? Поміркуйте, яке слово кожної пари є похідним, а яке – твірним. Обґрунтуйте думку.

Доярка – дояр.

Швея – швейник.

Бандурист – бандуристка.

Спортсмен – спортсменка.

Слова поділяються на морфеми – найменші значущі Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие частини (корінь, префікс, суфікс, закінчення ). За допомогою префіксів і суфіксів утворюються нові слова та їхні форми, а за допомогою закінчень – лише форми слова.

словотворення суфіксальний префіксальний стилістичний

БУДОВА СЛОВА
База слова Закінчення
Префікс Корінь Суфікс Виражає граматичне значення слова
Виражає лексичне значення слова

Відповіденьке розміщення морфем у слові є його будовою .

Наприклад: учень, переведений , високо, ходити.

Зверніть Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие увагу! При визначенні кореня треба враховувати чергування звуків. Наприклад: ходити – ходжу – хід (спільнокореневі слова).

Основним засобом збагачення словникового складу мови є словотворення . При цьому нові слова утворюються на основі вже існуючих.

База, від якої твориться нове слово, називається твірною . До неї додаються словотворчі суфікси і префікси (афікси Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие). Наприклад:

1. ліс + ов ліс ов ий (твірна база ліс ).

2. лісов(ий) + ик лісов ик (твірна база лісов ).

Слова поділяються на непохідні і похідні . Похіденьке слово мотивується через зв’язки з іншим словом того самого кореня.

Порівняйте:

ліс → ліс ов ий → лісов ик (непохіденьке) (похіденьке) (похіденьке)


Способи словотворення
Суфіксальний осін н ій Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие ←осінь + н
Префіксальний пре мудрий ← пре + мудрий
Префіксально-суфіксальний за піч ок ← за + піч + ок
Безафіксний (відкидання морфем) запуск ← пускати
Складання слів або основ слів

рута-м’ята ← рута + м’ята;

працездатний ← праця + здатний

Складання усічених основ

облком ← обласний + комітет

ЄС ← Європейський Альянс

Перехід слів з однієї частини мови в іншу черговий (іменник) ← черговий (прикметник) учень

І. Прочитайте Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Чи розкриває заголовок тему висловлювання?

Архітектурна спадщина Львова

Небагато міст можна порівняти з музеями просто неба. Саме до их належить Львів, у чудових архітектурних ансамблях і пам’ятниках якого втіелена складна історична толика, пов’язана з багатовіковою боротьбою українського народу проти чужоземних пригноблювачів Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие, відображений розвиток архітектури від давньоруських і готичних будівель ХІІІ–ХVІ століть, творів модерну й конструктивізму перших десятиріч двадцятого століття до сучасних споруд. Сам план мі100 з вулицями, що радіально розходяться від середнього ядра, характерний для поселень, які складалися століттями.

Особливість архітектурної спадщини мі100 – її багатонаціональний нрав, історично зумовлений важливим значенням Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие Львова в міжнародній торгівлі. Поряд з корінним українським населенням здесь жили й трудилися вірменські купці та ремісники, німці, поляки, євреї, працювали італійські майстри-будівничі тощо. Загальноєвропейські стильові системи, збагачені місцевими традиціями, що беруть свій початок з часів Київської Русі, лишили на львівській землі глибоко самобутні витвори, які Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие складають одну з найяскравіших сторінок в історії культури України.

Львів виник як невелике місто-фортеця Галицько-Волинського князівства, а виріс у значний економічний і культурний центр, що справив величавый вплив на розвиток архітектури довколишнього регіону

(Т. Трегубова, Р. Мих) .

ІІ. Виконайте подані завдання до тексту.

1. Укажіть два повнозначних слова, творення яких Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие неможливо пояснити.

2. Випишіть слова, які містять три і більше морфеми. Розберіть ці слова за будовою.

3. Випишіть форми слова мі100 . Виділіть закінчення.

4. Знайдіть два слова, утворені префіксально-суфіксальним методом. Виділіть словотворчі суфікси і префікси.

5. Знайдіть два слова з нульовими закінченнями. Змініть ці слова так, щоб закінчення стали буквеними. Чи є Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие в тексті слова без закінчень?

6. Наведіть приклади похідних слів. Від яких слів їх утворено? Визначте твірні основи.

7. Розберіть за будовою виділені слова, визначте спосіб їхнього творення.

8. Доберіть усно до слів Львів і архітектура спільнокореневі.

9. Утворіть від слів мі100 і вулиця по два нових.

Мікрофон. Чи доречно Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие змінювати, осучаснювати архітектурну спадщину наших міст? Чому?

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте пунктограми. Накресліть схему першого речення.

1. Ми ніесли не станемо математиками навіть знаючи напам’ять усі чужі доведення якщо наш розум не здатний самостійно розв’язувати проблеми (Р. Декарт). 2. Мої сліди змиває сірий дощ їх обриси травою Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие заростають (Н. Кир’ян). 3. Об стежку вдарилось тверду і розкололось до зернини останнє яблуко в саду (Л. Талалай). 4. Небольшой хлопчик молоко несе у білому бляшаному бідоні а надвечір’я сторожко пасе натомлені жнивами сиві коні (Т. Яковенко). 5. Обличчя натхненно розшарілось і освітившись якимись новими думками стало Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие мовби тоншим інтелектуальнішим багатшим (О. Гончар). 6. Дозволь мені мій вечоровий світе упасти зерном в рідній стороні (В. Стус).

ІІ. Розберіть виділені слова за будовою. Доберіть до кожного по 2–3 спільнокореневих.

Мозковий штурм. Чому словотворення є основним засобом збагачення словникового складу мови?

І. Згрупуйте слова за методами їхнього творення. Чи всі вони утворені за Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие допомогою морфем? Виділіть, де можливо, словотворчі суфікси і префікси. За потреби скористайтеся словотворчим словником.

Розказати, крижина, ЄС, краєзнавство, по-нашому, ГЕС, надзвичайний, пуск, швидко, подорожник, степеневий, пароутворення, настільний, черговий (іменник), черговий (прикметник), юннат, ООН.

ІІ. З одним із поданих слів складіть речення, ускладнене однорідними членами речення.

Два Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие – чотири – всі разом. І. Установіть послідовність словотворення слів у кожній групі.

1. Письменник, письмо, письменницький, письменний.

2. Весняний, веснянка, веснянкуватий, весна.

ІІ. Утворіть словотворчий ланцюжок від слова лід .

Про те, якого стилістичного забарвлення надають словам і висловлюванням деякі префікси та суфікси, а також про стилістичні функції складних слів

Прочитайте текст, визначте його основну Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие думку. Поміркуйте, чому виділені в тексті слова создатель називає ніжними і чому лише вжиті доречно вони збагачують наше мовлення.

Пестливі слова

Українська мова витворила багато-багато пестливих слів, якими опоетизовано світ. Напевне, найбільше таких слів утворено від слова мати ...

Мати народила нас, навчила говорити й запалила в Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие серці вічне світло пісні. Серце завжди лине до матері, до рідного дому, яблунь і вишень у цвіту, журливої річечки, запашного лугу, першої стежини, яка кличе на батьківські пороги. Тому матір опоетизовано в найніжніших словах мать, матінка, матіночка, матуся, мамусечка, матусенька, мамонька, мамочка, мамуня, мамуся ... Ці слова оповиті ніжним сумом, святощами, величчю Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие матері.

Із глибини найвірнішого материнського серця, від материнської ніжності й доброти народилися зменшувально-пестливі слова, наповнені любов’ю до дітей. Це слова дитинка, дитинонька, дитиночка, дитинятко, дитинчатко, дитятко, дитяточко, дітки, дітоньки, діточки, доня, доненька, донечка, дочечка, синок, синочок, синочечок, синуньо, синуньцьо, синонько, синеня, синятко .

Ніжні слова збагачують Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие наше мовлення. Якщо їх, звичайно, вжити доречно. Ці слова витворив люд, виколихав у своєму серці, зігрів теплом душі своєї й віддав у спадок нам. Користуймося цим скарбом мозгіло і творчо (За І. Вихованцем ).

* Прочитайте речення в обох колонках. Поміркуйте, речення якої колонки більш експресивні, виразні. Завдяки яким словам цього Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие досягнуто і як утворено ці слова? Зробіть висновок про стилістичне застосування словотворчих засобів

1. Посіявся рясний дощ.

2. Пред нами розкинувся ліс.

3. Здалося, що десь близько просветіла сова.

1. Посіявся рясненький дощичок.

2. Пред нами розкинувся лісище.

3. Здалося, що десь близько-близько

просветіла сова-нічниця.

Стилістичні можливості словотвору виявляються при зіставленні слів, які мають однаковий корінь Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие і значення, але різне словотворче оформлення. Наприклад: вітер – вітер ець, вітр ище; далековато – далеко-далеко, далеч енько, далек увато.

У наведених прикладах слова праворуч емоційно забарвлені, вони надають мовленню стилістичної виразності та експресивності.

Одним з найбільш стилістично виразних словотворчих засобів є суфікси. Наприклад: 1. Ой у полі озер ечко Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие, там плавало відер ечко (Нар. творчість). 2. Для виробни цтва біолог ічного світла потрібен молекул ярний кисень (З посібника).

Стилістичне забарвлення суфіксів
Суфікси Особливості суфіксів Приклади

-ість, -ств(о), -цтв(о),

-зтв(о), -от(а), -анн(я),

-енн(я), -інн(я), -тт(я),

-ізм (-їзм), -изм та ін.

Утворюють Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие слова з абстрактним, узагальнювальним значенням, назви опредмеченої дії. громадськ ість , збир анн я,народ ств о, реал ізм

-альн-, -увальн-

(-ювальн-), -арн- (-ярн-),

Характерні для наукового, офіційно-ділового, публіцистичного стилів соці альн ий, гуманіт арн ий, істор ичн ий

-ист-, -уват-, -атист-

азот ист ий,

цукр ист ий

(слова-терміни)

-к-, -ок-, -очок Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие-, -ичок-,

-очк-, -ик-, -оньк-, -еньк-,

-есеньк-, -ісіньк-, -н-, -в-,

-ищ-, -ущ- (-ющ-), -иськ-,

-юх-, -ил-, -л-

Утворюють емоційно забарв лені слова. Характерні для художнього і розмовного стилів

рідн еньк ий,

гай очок ,

кот ищ е

Зверніть увагу! Слова із суфіксами позитивної і плохої оцінки мають виразне емоційно-експресивне Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие забарвлення. Приєднуючись до основи слова, ці суфікси вносять додаткові відтінки здрібнілості, пестливості, ласкавості, ніжності, зневаги, згрубілості тощо.

Стилістично виразнішими роблять слова і префікси . Особливої експресії набувають слова, у яких повторюється або комбінується з іншими префіксами префікс по- .

Наприклад: Притаїлося все, попо лохалось перед з’явищем тучі грізної... (М. Стельмах).

Префікси па Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие-, пра-, уз- та інші надають словам відтінку урочистості. Наприклад: Па морозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах).

За допомогою префікса не - виражається негативний, зневажливий відтінок. Наприклад: не дотепа, не здара .

Стилістичне забарвлення складних слів пов’язане здебільшого з новим значенням, що виникає внаслідок поєднання слів або Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие основ слів. Складні слова виконують різні стилістичні функції :

- уживаються як терміни в науковому, офіційно-діло вому, публіцистичному стилях (гідроканал, кіловат-година );

- виражають різноманітні емоційно-експресивні відтінки в художньому стилі (громовозвукий, смуток-жаль ).

Наприклад: Ранок був ясний-найясний і теплий-найтеплий (Марко Вовчок).

І. Прочитайте слова. Визначте усно в Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие их суфікси та префікси і з’ясуйте, як ці морфеми впливають на значення слів. Які з цих слів характерні для художного мовлення, а які – для наукового?

Становлення, формулювання, архаїзм, архаїчний, посередництво, упертюх, бурмило, тонісінький, ординарний, рівнесенький, гостинчик, порозходитись, прадавній, історизм, дійсність, нездара, пагіння, хлопчисько, хатиночка, звірятко, вовчище, водиця.

ІІ. Складіть Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие з одним словом (на вибір) речення, ускладнене однорідними членами речення.

І. Прочитайте тексти. Обґрунтуйте їхню належність до певних стилів. Поясніть, як впливають словотворчі засоби на стильове забарвлення текстів.

Храм храмів

Колись Сковорода казав про те, що людина – то Божий храм. І було в цих словах дивовижне захоплення величчю людини Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие, її красою, довершеністю, її богорівністю... І нехай це ідеалізм, але ж скільки в ньому віри в людину, в її велич. Так, найбільшим храмом, «храмом храмів» є на землі Людина. Не звір, а людина з сонячним серцем. Так, у днів кривавім вирі загубилися стежки до цього храму храмів – але ж Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие неодмінно треба знайти їх, треба знайти шлях до того, щоб світом правила Людина, а не антилюдина, породжена світом зла, визиску, грубого матеріалізму

(С. Тельнюк).

Зустріч

За возами, спираючись на костур, тюпає жвавенька бабуся...

– Здрастуйте, – здороваються діти до бабусі й як одно низенько вклоняються.

Бабуся спинилась.

– Здорові, діточки, а чого ж це ви Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие, голуб’ята, всі такі зелені?

Діти витерли рукавчатами носики й подивились на неї величавыми смутними очима: мовляв – хто ж його знає.

– Ну, а де ж ваша мать? – питає бабуся, приглядаючись до чорних тенет очок на дітях.

Дівчинка убік показала очима.

– У хуторі – горниці панам прибирають.

Зорять усі на бабусю Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие, чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалувати дітей.

– Гарні, любі діточки... а гостинчика немає, ластів’ята, – не купила

(С. Васильченко).

Мозковий штурм. Чи однакова стилістична роль засобів словотвору в різних стилях мовлення? Обґрунтуйте думку.

Утворіть від поданих слів за допомогою суфіксів позитивної чи плохої оцінки нові слова. Утворені слова Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие запишіть, позначте в их морфеми, назвіть твірну базу. Для якого стилю мовлення характерні ці слова?

Малий, ніч, здоровий, пташка, важкий, ужас, злий, страшний, літо, сила, вовк.

Позмагайтеся! 1. Хто утворить від слова бабуся найбільше слів з новим відтінком значення за допомогою суфіксів позитивної оцінки?

2. Хто утворить від слова кіт Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие найбільше слів з новим відтінком значення?

Попрацюйте в парах. Доберіть кожен по 5–7 слів із суфіксами, що мають зменшувально-пестливе значення або вживаються на означення згрубілості, збільшення. Прочитайте ці слова однокашнику (однокласниці), запропонуйте пояснити значення й емоційне забарвлення слів, а з одним словом (на вибір) скласти речення.

Поміркуйте над запитаннями.

1. Скільки Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие префіксів у слові навздогін ?

2. Чи однакове значення має словотворча частина авто в словах автопортрет, автовідповідач, автомобіль ?

3. Чому в слові лікарня виділяють два суфікси (-ар- і -н -), а в слові

Мовленнєва ситуація

Фінський підліток, який почав вивчати українську мову, витлумачив значення слів гусар, жрець, забрало так: гусар – пташник, що доглядає гусей Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие; жрець – ненажера; забрало – вантажний автомобіль.

Поясніть, чим викликані помилки, чому хлопець саме так витлумачив значення слів. З’ясуйте значення і походження цих слів.

Вам, допитливі

Чи знаєте ви, що в давні часи існувало цікаве слово *sold (корінь sol і суфікс d )? Спочатку воно означало «з сіллю», «солоний», потім Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие ширше – «приправлений», отдалі – «смачний», а згодом почало знов звужувати своє значення. Якщо ви хочете дізнатися більше про походження слів української мови (наприклад, хліб, цукор, страва тощо), зверніться до книги А.П. Коваль «Слово про слово». Про те, що вам найбільше сподобається в цій праці, розкажіть однокашникам.

1. Найменшою неподільною значущою частиною слова Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие є морфема (корінь, префікс, суфікс, закінчення). Вона є носієм певного лексичного чи граматичного значення.

2. Найбільш активним процесом у збагаченні лексики української мови є творення нових слів, які виникають на базі вже існуючих і сприймаються як похідні. Розрізняють кілька методів словотворення.

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие розділові знаки. Підкресліть слова із суфіксами та префіксами, які надають словам і мовленню стилістичного забарвлення. Виділіть ці морфеми і поясніть їхню стилістичну роль.

1. Сон(е,и)чко пломенисте гралося в небі вітрець жвав(е,и)нько хитав деревами що попадалися де-не-де по дорозі і шумів Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие у міських садочках (Марко Вовчок). 2. Як гляну на для тебя – така ти невеличка моя перепеличко а голосочок-то який! Тонес(е,и)нький милес(е,и)нький такий! (Л. Глібов). 3. Із якого ти саду чудовая морде? Для тебя й морозище зв’ялити не може! (А. Кримський). 4. Все те що не много Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие згоріти згоріло тільки сумно чорнів обпалений комин та осінній вітрисько бабрався в попелі, вишукуючи поодинокі жарини (А. Дімаров). 5. Пр(е,и)стосувавшись до сезонного живле(н,нн)я і розмноже(н,ння) кити утворили кілька біологічних груп (З посібника). 6. Все ніби в колі віковім любов розлука весни Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие грім все ніби вогкості луна прадавня тиха таїна (А. Малишко). 7. Попоходиш за плугом попотягаєш чепіги то й, зрозуміло, втома бере своє (О. Ковінька). 8. Ой у полі три кринич(е,и)ньки, любив козак три дівчиноньки (Нар. творчість).

ІІ. Поясніть орфограми в суфіксах і префіксах.

ІІІ. Наведіть приклади вживання слів Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие із зменшувально-пестливими суфіксами в усній народній творчості.

Зверніть увагу! Для текстів наукового стилю властиве широке вживання абревіатур , проте ці скорочення мусять бути загальноприйнятими в мові науковців, уніфікованими, а також відповідати правилам орфографії. Наприклад: ВНС (вегетативна нервова система), унікод (універсальне кодування).

І. Утворіть і запишіть абревіатури від поданих сполучень слів. Вимовте верно Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие абревіатури і поясніть, як вони утворені (з початкових букв, звуків або частин слів). З яким стилем мовлення співвідносні ці слова?

Конструкторське бюро, магнітна резонансна терапія, цитологічна діагностика, Національна академія наук України, синдром набутого імунодефіциту, теплова електрична станція, біологічна хімія.

ІІ. З двома утвореними абревіатурами складіть речення Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів - учебное пособие.

Орфографічний тренажер. Утворіть і запишіть від поданих слів нові за допомогою вказаних суфіксів. Підкресліть і поясніть орфограми в утворених словах.

1. -ськ- : Луцьк, Запоріжжя, Херсон, Дрогобич, Рига, латиш.

2. -ств- : юнак, убогий, козак, товариш, студент.

3. -ин(а) : вінницький, хмельницький, дніпропетровський, турецький.

4. -ичок, -ечок : вогник, верх, племінник, кошик, мішок.


slovo-bozhe-imeet-vazhnoe-vliyanie-na-nashe-formirovanie-lichnosti.html
slovo-desyatoe-svyatogo-marka-glavi-o-trezvenii.html
slovo-eto-pereklyuchatel-soznaniya.html